Gaukite daugiau restoranų užsakymų naudodami
“TripAdvisor” ir “Tableo”

Išlaisvinkite “TripAdvisor” potencialą

Get your restaurant listed on TripAdvisor
  • Kasmet milijonai vietinių gyventojų ir keliautojų kreipiasi į “TripAdvisor”, norėdami atrasti kitą mėgstamą restoraną.

  • Nepraleiskite progos pasiekti šią didžiulę auditoriją, įtraukite savo restoraną į “TripAdvisor” ir prisijunkite prie “Tableo”.

  • Su “Tableo” sklandžia integracija jūsų restoranas taps nepakartojamai matomas ir gaus daugiau užsakymų.

Get your restaurant listed on TripAdvisor
Get bookings from TripAdvisor with Tableo

Sklandi integracija

Get bookings from TripAdvisor with Tableo
  • Ženkite dar vieną žingsnį į savo sąrašą ir įtraukite mygtuką “Rezervuoti” tiesiai į savo restorano “TripAdvisor” puslapį.

  • Naudodamiesi šia funkcija lankytojai gali be vargo rezervuoti staliuką, vos keliais spustelėjimais pasirinkdami pageidaujamą datą, laiką, valgymo pageidavimus ir vakarėlio dydį.

  • Atsisakykite užsakymų skambinant telefonu ar siunčiant žinutes socialinėje žiniasklaidoje.

Klientų atsiliepimai ir apžvalgos

Atsiliepimai-viskas vienoje vietoje-su-TripAdvisor-Tableo
  • “Tableo” ir “TripAdvisor” sudaro dinamišką grįžtamojo ryšio ir tobulinimo platformą.

  • “TripAdvisor” suteikia galimybę lankytojams dalytis savo patirtimi, todėl “Tableo” naudojantys restoranai gali gauti neįkainojamos informacijos.

  • Teigiami “TripAdvisor” atsiliepimai padės jums užimti aukštesnę vietą. Neigiami atsiliepimai suteiks jums galimybę reaguoti ir tarpininkauti sprendžiant situaciją.

Atsiliepimai-viskas vienoje vietoje-su-TripAdvisor-Tableo
Tableo Online Booking Channels LT

Keletas integracijų su geriausiais pramonės atstovais

Tableo Online Booking Channels LT

Gaukite savo restoraną „TripAdvisor“!

Norite daugiau užsakymų? Susisiekite su mumis ir parodykime savo restoraną TIESIOGIAI „TripAdvisor“!

Sužinokite daugiau!

Gaukite daugiau užsakymų